Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Γιώργος
Έδρα εταιρείας
+30 697 658 4849 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 694 653 4603 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 2813 021 657 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Γιώργος
Έδρα εταιρείας
+30 697 658 4849 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 694 653 4603 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 2813 021 657 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07

Μελέτες

Technical Group Sfakianakis

Μελέτες έργων

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει και να εκπονήσει το σύνολο των μελετών, τεχνικών εκθέσεων και περιγραφών για κάθε έργο.  Κάθε μελέτη περιλαμβάνει πλήρης περιγραφή του τρόπου κατασκευής ενός έργου, το είδος των εργασιών καθώς και τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

Στη αρχιτεκτονική μελέτη καθορίζονται η κάτοψη, οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, ώστε να εκπληρώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι επιθυμίες του πελάτη.

Επίσης καθορίζονται η κατάλληλη θέση και ο προσανατολισμός του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ώστε να επιτευχθεί βέλτιστος ηλιασμός, φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Ειδικές Αρχιτεκτονικές

Αφορούν ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου.

Στατικές

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής, συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.

Η στατική μελέτη είναι το απαραίτητο εκείνο βήμα πριν από την κατασκευή ενός κτηρίου, που εγγυάται την ασφάλεια της οικοδομής από σεισμό και υπερβάλλοντα φορτία.

Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές

Οι μηχανολογικές μελέτες παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό να κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου με άρτιο τεχνικοοικονομικά τρόπο, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, Νόμους και Κανονισμούς στοχεύοντας στην ασφάλεια και στην ορθή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Υδραυλικών Έργων

Τα υδραυλικά έργα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας του γραφείου μας, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση όλης της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε ότι αφορά τη μελέτη και τη διαχείριση αυτών των έργων.

Βασικός γνώμονας των δραστηριοτήτων μας στον τομέα αυτό είναι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η κατασκευή έργων με σύγχρονα τεχνοοικονομικά κριτήρια ώστε να επιτυγχάνουμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες τόσο των αστικών περιοχών όσο και της υπαίθρου.

Τοπογραφίας

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου.

Οι τοπογραφικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν είτε αυτοτελή εργαλεία για την οικιστική, οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική ανάπτυξη μίας περιοχής είτε να χρησιμοποιηθούν ως μελέτες – υπόβαθρα για την ανάπτυξη μελετών άλλων κατηγοριών 

Η μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι η το πρώτο στάδιο σε κάθε κατασκευή. Είναι το βήμα στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψιν όλοι οι παράγοντες οι οποίοι είτε λιγότερο είτε περισσότερο θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση η μελέτη δε θα πρέπει να συγχέεται με την αδειοδότηση και να αποτυπώνεται υποσυνείδητα ως μια επίπονη και τυπική διαδικασία. Σε μία σωστή μελέτη πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν:

 • Το βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος.
 • Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης.
 • Οι πολεοδομικές διατάξεις.

H μελέτη είναι η διαδικασία η οποία θα αποτυπώσει όλες αυτές τις παραμέτρους σε σχέδια εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθούν για τη λεπτομερή κατασκευή των κτιρίων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό που δε λαμβάνεται δυστυχώς υπ’ όψιν είναι όχι μόνο πως θα χρησιμοποιηθεί ένα κτίριο αλλά και πως αλλιώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αστοχίας μίας μελέτης ως προς την πρόβλεψη είναι κατασκευή κλιμάκων που να μπορούν να εξυπηρετήσουν και εμπορικές χρήσεις. Είναι πολλά τα κτίρια τα οποία μελετήθηκαν μόνο ως κατοικίες με συγκεκριμένο είδος κλίμακας και πλέον αδυνατούν να αλλάξουν χρήση ως γραφεία ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική χρήση.

Αναλαμβάνουμε

Με πλήρη επίγνωση των παραμέτρων αυτών αναλαμβάνουμε την εκπόνηση:

 • Αρχιτεκτονικής μελέτης.
 • Στατικής μελέτης.
 • Επεμβάσεων – ενισχύσεων φέροντος οργανισμού
 • Ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Φυσικού αερίου.
 • Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • Πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
 • Ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 • Ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου
 • Interior Design
 • Μελέτης διαχείρισης έργου

Τις μελέτες πραγματοποιούν Μηχανικοί πάντα με την υποστήριξη των πιο ενημερωμένων και σύγχρονων οίκων λογισμικών.

Αναλαμβανουμε:

 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου)
 • Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
 • Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες
 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)
 • Τοπογραφικά διαγράμματα-αποτυπώσεις
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Ογκομετρήσεις
 • Υψομετρικές μελέτες
 • Χαράξεις θεμελίωσης
 • Διαγράμματα εφαρμογής
 • Οικοδομησιμότητες
 • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
 • Πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου
 • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού- παραλίας
 • Τριγωνισμός & ένταξη στο ΕΓΣΑ ’87.
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Πράξεις προσκυρώσεως & αναλογισμού
 • Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων
 • Άρση απαλλοτρίωσης
 • Τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών