Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Γιώργος
Έδρα εταιρείας
+30 697 658 4849 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 694 653 4603 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 2813 021 657 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Μηνάς
Σφακιανάκης Γιώργος
Έδρα εταιρείας
+30 697 658 4849 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 694 653 4603 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07
+30 2813 021 657 Λεωφόρος Ικάρου 55, Ηράκλειο 713 07

Επίβλεψη Έργων

Technical Group Sfakianakis

Κάθε μελέτη, όσο πλήρης και λεπτομερής κι αν είναι, χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά και υπεύθυνα για να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η επίβλεψη ενός έργου από εμάς περιλαμβάνει τις κατωτέρω βασικότερες εργασίες:

Προσεκτική ανάγνωση της μελέτης

Για την διαπίστωση τυχόν προβλημάτων υλοποίησης και επίλυσή τους σε συνεργασία με τον μελετητή.

Αυτοψία στην περιοχή υλοποίησης του έργου

Αφορά την διαπίστωση δυσκολιών πρόσβασης, τυχόν προβλημάτων με όμμορες ιδιοκτησίες, τον σχεδιασμό της οργάνωσης του εργοταξίου, την λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας (διέλευση καλωδίων ηλεκτρισμού, ρέμματος, κλπ).

Σύνταξη αναλυτικής προσφοράς της δαπάνης της επίβλεψης και αποδοχή από τον εργοδότη

Μετά την ανάγνωση της μελέτης και την αυτοψία στην περιοχή του έργου παρέχουμε στον ενδιαφερόμενο εργοδότη αναλυτική προσφορά προς αποδοχή της.

Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου

Σε συνενόηση με τον εργοδότη καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, λαμβανομένων υπόψη της οικονομικής δυνατότητας του εργοδότη, των τοπικών συνθηκών της περιοχής του έργου και της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων εργολάβων και συνεργείων.

Πολύ συχνή παρουσία του επιβλέποντα στο έργο

Για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών και για να δίδονται οδηγίες στον εκάστοτε εργολάβο για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, και την αποφυγή λαθών είτε παραλείψεων.

Παρουσία κατά την πραγματοποίηση ελέγχων από Ελεγκτές Δόμησης ή άλλους Υπηρεσιακούς παράγοντες

Σε οποιοδήποτε έλεγχο από Ελεγκτή Δόμησης ή άλλο Υπηρεσιακό παράγοντα ο επιβλέπων παρίσταται για την παροχή τυχόν απαιτούμενων διευκρινίσεων.

Συνεχής ενημέρωση του εργοδότη

Ενημερώνεται συνεχώς ο ιδιοκτήτης για την πορεία των εργασιών και του παρέχεται γραπτώς αναλυτική περιοδική κατάσταση σε μορφή excel με τις πραγματοποιούμενες εργασίες και την αντίστοιχα προκύπτουσα ροή δαπανών.

Αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών

Γίνεται αναλυτική επιμέτρηση των εκάστοτε εργασιών που εκτελούνται με τιμή μονάδος, για την πληρωμή των συνεργείων σύμφωνα με τα αντιστοίχως υπογραφέντα συμφωνητικά.

Σύνταξη των συμφωνητικών με τα αντίστοιχα συνεργεία - εργολάβους

Προς εξασφάλιση του εργοδότη και για την απρόσκοπτη πρόδο των εργασιών, συντάσσονται συμφωνητικά μεταξύ του εργοδότη και του εκάστοτε συνεργείου που προσδιορίζουν αναλυτικά τις εργασίες που θα πραγματοποιήσουν, τον τρόπο υλοποίησής τους, τις λοιπές υποχρεώσεις τους, και τον τρόπο πληρωμής.

Γραπτή και προφορική ενημέρωση των συνεργείων για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας

Ενημέρωση για τα μέτρα ασφαλείας και έλεγχος της ορθής τήρησης αυτών.

Σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων για τον ΕΦΚΑ

Συντάσσονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή από τον υπόχρεο εργοδότη/εργολάβο στον ΕΦΚΑ των οφειλόμενων εισφορών.

Παροχή των απαιτούμενων εγγράφων για τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα Κοινής Ωφελείας

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και την εξόφληση της συμφωνηθείσας δαπάνης επίβλεψης, παρέχουμε στον εργοδότη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνδεση του έργου με τα δίκτυα Κ.Ω.

Σας παρέχουμε επαγγελματική επίβλεψη κατασκευής, ειδικά προσαρμοσμένη για να διασφαλίσετε την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου σας. Το πολύ έμπειρο προσωπικό μας μπορεί να ελέγχει και να επιβλέπει αποτελεσματικά κάθε πτυχή των κατασκευαστικών σας εργασιών.

Ως ανεξάρτητη ομάδα μηχανικών συμβούλων τρίτων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε έτσι ώστε να:

 • Αποκτήστε μια έμπειρη ομάδα εμπειρογνωμόνων, τοποθετημένη μόνιμα στον ιστότοπο, για να υλοποιήσετε και να εκτελέσετε το έργο σας αποτελεσματικά 
 • Διατηρήστε το κατασκευαστικό σας έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να μειώστε τους τεχνικούς κινδύνους και να αποτρέψτε τα κατασκευαστικά λάθη μέσω της συνεχούς εποπτείας μας
 • Συμμορφωθείτε με τους σχετικούς κανονισμούς δόμησης, τα πρότυπα ποιότητας και τις οδηγίες ασφαλιστικών εταιρειών
 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες συμμορφώνονται με τον καθορισμένο τεχνικό φάκελο και την άδεια κατασκευής
 • Συμπληρώσετε και εκδώσετε σωστά όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δηλώσεις

Διασφαλιζουμε και προσφερουμε εποπτεια κατασκευης για τους ακολουθους τυπους κατασκευαστικων εργων

 • κτίρια και εγκαταστάσεις
 • συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης
 • συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης / κατάψυξης, συστήματα κλιματισμού
 • ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (εξοπλισμός ηλεκτροπαραγωγής)
 • συστήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας
 • δρόμους
 • κύριους και τεχνολογικούς αγωγούς
 • λιμενικές εγκαταστάσεις και υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • δεξαμενές